Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1482/2015
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Cipár Vladimír
Ulica:Vazovova 9
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.04.2019
Čas:15:00

Miesto konania dražby

Ulica:Vazovova 9
PSČ + Obec:81107 Vazovova 9

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Čadca
Obec:Oščadnica
Katastrálne územie:Oščadnica
Číslo listu vlastníctva:11129, 9225

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4143/1200orná pôda
4144/15199trvalý trávnatý porast
4144/1666zastavaná plocha a nádvorie
4143/2107ostatná plochapríjazdová cesta v podiele 1/7
4144/1281ostatná plochapríjazdová cesta v podiele 1/7

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
18954144/16iná budovarekreačný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Rosina Zdeno r. Rosina, PhDr., nar. 31.07.1965 a Miroslava Rosinová r. Ridzoňová, PhDr., nar. 05.04.1982Strmý vŕšok 12, Bratislava1/1, 1/7

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:11.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:109000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:54500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK29 3100 0000 0041 1013 3806, VS 14822015
Najnižšie podanie:109000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK29 3100 0000 0041 1013 3806, VS 14822015
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:ZÁVADY Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli zistené. Na dražených nehnuteľnostiach viaznu nasledujúce ťarchy - záložné práva: Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva súd. exek. Mgr. Vladimír Cipár EX 1371/2014 - 48 z poverenia OS Bratislava III č. 5103 0128928* zo dňa 19.3.2014 v prospech oprávneného Asványi Ladislav, Slnečnicová 455/28, Šamorín (nar. 12.10. 1955) zast. Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s.r.o., Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, IČO: 47238232 - 237/14 - 1706/15 Všetky ťarchy - záložné práva viaznuce na dražených nehnuteľnostiach udelením príklepu zanikajú.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:V zmysle ustanovenia § 150 Exekučného poriadku sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej veci po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.04.201911:00na mieste samom - obec Oščadnica

Ďalšie informácie

VYZÝVAM 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať; 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby; inak takéto práva nebudú môcť uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bude dobromyseľný. UPOZORNENIE Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Najvyššie podanie je vydražiteľ povinný zaplatiť najneskôr do 14 dní odo dňa udelenia príklepu na účet súdneho exekútora. Záujemcovia o obhliadku sa prihlásia vopred, najneskôr do 08.04.2019 písomne na adrese exekútorského úradu alebo e-mailom adrese info@cipar.sk.