Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:083EX 693/08-P
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kohút Peter
Ulica:Mičinská cesta 35
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:02.05.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mičinská cesta 35
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Plešivec
Katastrálne územie:Plešivec
Číslo listu vlastníctva:1774; 1776; 1775; 1241;

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
24401orná pôda1/4 z celku
21002trvalé trávne porasty3/8 z celku
37862orná pôda1/2 z celku
5703753orná pôda1/2 z celku
69253lesné pozemky1/2 z celku
2135/100124trvalé trávne porasty1/4 z celku
2135/10177trvalé trávne porasty1/4 z celku
2135/10261lesné pozemky1/4 z celku

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Peter DobrotaHradná 97, 04945 Jovice

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2469.65
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2469.65
Výška zábezpeky:1235.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK04 7500 0000 0040 0843 6122
Najnižšie podanie:2469.65
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK04 7500 0000 0040 0843 6122
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Exekučné záložné právo JUDr. Kohút v EX 693/08 - Exekučné záložné právo JUDr. Hodermarský v EX 336/2005 - Exekučné záložné právo JUDr. Božiková v EX 1801/09 - Exekučné záložné právo JUDr. Božiková v EX 2041/09 - Exekučné záložné právo JUDr. Krutý v EX 17224/17 - Exekučné záložné právo JUDr. Krutý (Demešová) v EX 4571/17
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ si môže prevziať nehnuteľnosť ihneď po udelení príklepu o čom je povinný vyrozumieť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Exekučné záložné právo JUDr. Kohút v EX 693/08 - Exekučné záložné právo JUDr. Hodermarský v EX 336/2005 - Exekučné záložné právo JUDr. Božiková v EX 1801/09 Udelením príklepu zanikajú nasledujúce práva: - Exekučné záložné právo JUDr. Božiková v EX 2041/09 - Exekučné záložné právo JUDr. Krutý v EX 17224/17 - Exekučné záložné právo JUDr. Krutý (Demešová) v EX 4571/17

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie