Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:245Ex73/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Šemperger Alexander
Ulica:Žižkova 6
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.04.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Žižkova 6
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Spišská Nová Ves
Obec:Spišská Nová Ves
Katastrálne územie:Spišská Nová Ves
Číslo listu vlastníctva:2423

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
456718zastavaná plocha a nádvoriegaráž

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
447845677garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Helena OndasováJavorová 15, 05201 Spišská Nová Ves1/1
Pavel OndasJavorová 15, 05201 Spišská Nová Ves1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:9900.00
Výška zábezpeky:4950.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7456000000009307102002
Najnižšie podanie:9900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7456000000009307102002
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o čom je povinný upovedomiť exekútora
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.04.201911:00Miesto draženej nehnuteľnosti

Ďalšie informácie