Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Zrušenie dražby
Číslo exekučného konania:2960/2012
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Božíková Ághová Barbora
Ulica:Jaskový rad 79
PSČ + Obec:83101 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.03.2019
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jaskovy rad 79
PSČ + Obec:83101 Bratislava

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.02.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie