Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:1920/11
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stano Peter
Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.04.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Skalica
Obec:Radošovce
Katastrálne územie:Radošovce
Číslo listu vlastníctva:995

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
511/42771Zastavané plochy a nádvoria
511/6379Zastavané plochy a nádvoria

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Patrik Šimek, nar. 01.06.1982908 63 Radošovce č. 3771/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.03.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:45800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:45800.00
Výška zábezpeky:22900.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 192011
Najnižšie podanie:45800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:ć.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 192011
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.04.201910:00Radošovce

Ďalšie informácie