Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:ES 190/2012
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rus Marko
Ulica:Železničná 257/19
PSČ + Obec:05001 Revúca

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.08.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:železničná 257/19
PSČ + Obec:05001 Revúca

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Veľký Krtíš
Obec:Bušince
Katastrálne územie:Bušince
Číslo listu vlastníctva:761, 744, 1106

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
7216157zastavané plochy a nádvoriapodiel: 1/2
723128zastavané plochy a nádvoriapodiel 1/2
719253zastavané plochy a nádvoriapodiel 3/16

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
380719bytový domvchod č. 1, 2.poschodie, byt. č. 8, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 92/780

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kiss OndrejKošická 1064/24, Rožňava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.05.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:13400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:13400.00
Výška zábezpeky:6700.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8802000000001793496353 VS 1902012
Najnižšie podanie:13400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8802000000001793496353 VS 1902012
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.07.201910:00V priestoroch nehnuteľnosti

Ďalšie informácie