Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:212EX-383/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Segľa Róbert
Ulica:Baštová 44
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:11.09.2019
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Baštová 44
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Prešov
Katastrálne územie:Prešov
Číslo listu vlastníctva:4410

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3320/521zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
130763320/5garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Rovňák MilanExnárova 27, Prešov1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.06.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:8200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:8200.00
Výška zábezpeky:4100.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK14 1100 0000 0026 2972 8743 (VS: 3831815)
Najnižšie podanie:8200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK14 1100 0000 0026 2972 8743 (VS: 3831815)
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Z exekučného spisu nie sú známe žiadne závady, ktoré vydražiteľ v zmysle ust. § 153 ods. 1 Ex.por. musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.06.201900:00na dražených nehnuteľnostiach v Prešove

Ďalšie informácie