Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 2486/15
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hermanovský Martin
Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.08.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Piešťany
Obec:Piešťany
Katastrálne územie:Piešťany
Číslo listu vlastníctva:4727 a 8742

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
7203502Zastavané plochy a nádvoriapodiel vo veľkosti 1/2 - LV č. 8742
7204518Záhradypodiel vo veľkosti 1/2 - LV č. 8742

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
29707203Rodinný dompodiel vo veľkosti 1/1 - LV č. 4727

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Diana OndrušováJazerná ulica 7836/6, Piešťany1/1 - na LV č. 4727
Diana OndrušováJazerná ulica 7836/6, Piešťany1/2 - na LV č. 8742

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.06.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:110000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:110000.00
Výška zábezpeky:55000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5311000000002628735052,BIC(SWIFT):TATRSKBX, VS 248615
Najnižšie podanie:110000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5311000000002628735052,BIC(SWIFT):TATRSKBX, VS 248615
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prednostným záložným veriteľom, v prospech ktorého bolo zriadené najstaršie exekučné záložné právo (zapísané v katastri nehnuteľností pod sp.zn. Z 3251/15), je oprávnený v tomto exekučnom konaní. Vzhľadom k tejto skutočnosti vydražiteľ nadobudne dražené nehnuteľnosti bez zaťaženia záložnými právami. Na liste vlastníctva č. 4727 je zapísané vecné bremeno – právo doživotného bývania a užívania rod. domu č.s. 2970 pre Karola Ondruša a Jozefínu r. Nedorostovú a Karola Ondruša pod číslom zápisu V 358/00-1363/00. Nakoľko Rozsudkom Okresného súdu Piešťany zo dňa 27.2.2015, č.k. 6C/10/2008-267, bola voči oprávnenému určená neúčinnosť kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena uzavretej dňa 25.2.2000 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 17.7.2000, ktorou došlo k predaju dražených nehnuteľností a k zriadeniu vyššie uvedeného vecného bremena, nadobudne vydražiteľ dražené nehnuteľnosti bez vecného bremena.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.08.201910:00na mieste, kde sa nachádzajú dražené nehnuteľnosti, na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru; kontaktná osoba Ing. Milan Plank, tel. +421 915 695 544

Ďalšie informácie

Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Zloženie sumy vo výške podielu na účet exekútora musí spoluvlastník preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr do začatia dražby. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Vyzývam vlastníkov dražených nehnuteľností, aby v určenom termíne umožnili záujemcom obhliadku dražených nehnuteľností, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na dražené nehnuteľnosti prístup.