Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 2088/11
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hermanovský Martin
Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.07.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:BA-m.č. PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Katastrálne územie:Podunajské Biskupice
Číslo listu vlastníctva:4611

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3468/61863záhradaPozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Nagyová Adriana r. NagyováMartinčekova 30, 821 01 Bratislava1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.06.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:63500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:63500.00
Výška zábezpeky:31750.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5311000000002628735052, SWIFT:TATRSKBX, VS 208811
Najnižšie podanie:63500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5311000000002628735052, SWIFT:TATRSKBX, VS 208811
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Na dražených nehnuteľnostiach viaznu časovo skoršie exekučné záložné práva, ako prvé zapísané v katastri nehnuteľností pod číslom zápisu Z-1613/14 v exekučnom konaní č. Ex 959/2013-20, vedené na exekútorskom úrade Bratislava, súdnym exekútorom JUDr. Ladislav Jakubec, náhradník za súdneho exekútora JUDr. František Čaraba. Ako druhé zapísané v katastri nehnuteľností pod číslom zápisu Z-954/16, daňové záložné právo v prospech Hlavné mesto SR Bratislava. Tretie zapísané v katastri nehnuteľností pod číslom zápisu Z-2120/2017 v exekučnom konaní č. Ex 391/2016-21, vedené na exekútorskom úrade Nitra, súdnym exekútorom JUDr. Soňa Stodolová. Štvrté zapísané v katastri nehnuteľností pod číslom zápisu Z-11081/2018 v exekučnom konaní č. Ex 78049/17, vedené na exekútorskom úrade Bratislava, súdnym exekútorom JUDr. Rudolf Krutý, PhD. Piate zapísané v katastri nehnuteľností pod číslom zápisu Z-11082/2018 v exekučnom konaní č. Ex 81018/17, vedené na exekútorskom úrade Bratislava, súdnym exekútorom JUDr. Rudolf Krutý, PhD. Šieste zapísané v katastri nehnuteľností pod číslom zápisu Z-15469/2018 v exekučnom konaní č. EX 308EX 78/18-21, vedené na exekútorskom úrade Bratislava, súdnym exekútorom JUDr. Matej Kršiak. Skoršie exekučné záložné práva pod číslom zápisu Z 1613/14, Z-954/16, Z-2120/2017, Z-11081/2018, Z-11082/2018 a Z-15469/2018 budú uspokojené pri rozvrhu výťažku. Záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti budú pri rozvrhu výťažku uspokojené podľa poradia ich vzniku.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti, ak nezaniknú v zmysle ust. § 151h, § 151ma a § 151md Občianskeho zákonníka.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.07.201910:00Na mieste, kde sa nachádzajú vyššie uvedené nehnuteľnosti,na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru,kontaktná osoba Martin Cirbus 0915 695 540.

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota draženej nehnuteľností zistená znaleckým posudkom číslo 21/2019 vypracovaným súdnym znalcom Ing. Stanislavom Melichárkom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a zároveň aj najnižšie podanie na dražbe je vo výške 63 500,00 Eur. Dražobná zábezpeka pre draženú nehnuteľnosť je 50% z ceny zistenej znaleckým posudkom – t.j. 31 750,00 Eur. Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť v hotovosti najneskôr v deň konania dražby do 9.45 hodiny a to do rúk súdneho exekútora alebo najneskôr jeden deň pred konaním dražby bezhotovostne na bankový účet súdneho exekútora č. 2628735052/1100, VS 208811, vedený v Tatra banke, a.s. (účet v tvare SEPA: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2873 5052, BIC (SWIFT): TATRSKBX, referencia platby: /VS 208811). Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr 15 minút pred začiatkom dražby, t.j. do 9.45 hod. Najvyššie podanie urobené na dražbe je povinný vydražiteľ uhradiť v lehote 30 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na bankový účet súdneho exekútora č. 2628735052/1100, VS 208811, vedený v Tatra banke, a.s. (účet v tvare SEPA: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2873 5052, BIC (SWIFT): TATRSKBX, referencia platby: /VS 208811) alebo v hotovosti do rúk súdneho exekútora. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Na dražených nehnuteľnostiach viaznu časovo skoršie exekučné záložné práva, ako prvé zapísané v katastri nehnuteľností pod číslom zápisu Z-1613/14 v exekučnom konaní č. Ex 959/2013-20, vedené na exekútorskom úrade Bratislava, súdnym exekútorom JUDr. Ladislav Jakubec, náhradník za súdneho exekútora JUDr. František Čaraba. Ako druhé zapísané v katastri nehnuteľností pod číslom zápisu Z-954/16, daňové záložné právo v prospech Hlavné mesto SR Bratislava. Tretie zapísané v katastri nehnuteľností pod číslom zápisu Z-2120/2017 v exekučnom konaní č. Ex 391/2016-21, vedené na exekútorskom úrade Nitra, súdnym exekútorom JUDr. Soňa Stodolová. Štvrté zapísané v katastri nehnuteľností pod číslom zápisu Z-11081/2018 v exekučnom konaní č. Ex 78049/17, vedené na exekútorskom úrade Bratislava, súdnym exekútorom JUDr. Rudolf Krutý, PhD. Piate zapísané v katastri nehnuteľností pod číslom zápisu Z-11082/2018 v exekučnom konaní č. Ex 81018/17, vedené na exekútorskom úrade Bratislava, súdnym exekútorom JUDr. Rudolf Krutý, PhD. Šieste zapísané v katastri nehnuteľností pod číslom zápisu Z-15469/2018 v exekučnom konaní č. EX 308EX 78/18-21, vedené na exekútorskom úrade Bratislava, súdnym exekútorom JUDr. Matej Kršiak. Skoršie exekučné záložné práva pod číslom zápisu Z 1613/14, Z-954/16, Z-2120/2017, Z-11081/2018, Z-11082/2018 a Z-15469/2018 budú uspokojené pri rozvrhu výťažku. Záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti budú pri rozvrhu výťažku uspokojené podľa poradia ich vzniku. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Zloženie sumy vo výške podielu na účet exekútora musí spoluvlastník preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr do začatia dražby. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup.