Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1761/2012K
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rojčeková Margita
Ulica:A. Kmeťa 11
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.08.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:A. Kmeťa 11
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:Žilina
Katastrálne územie:Žilina
Číslo listu vlastníctva:5859

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
6192839zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
28046192obytný dombyt č. 52, 2.p., vchod 22

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Baláž ZdenkoLichardova 2804/22, Žilina1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.06.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:62900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:62900.00
Výška zábezpeky:31450.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0556000000007713705002
Najnižšie podanie:62900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0556000000007713705002
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.08.201908:00Lichardova 2804/22, Žilina

Ďalšie informácie