Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 10582/2006
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Somík Milan
Ulica:Československej armády 1
PSČ + Obec:03601 Martin

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.08.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:ČSL armády 1
PSČ + Obec:03601 Martin

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Námestovo
Obec:Oravská Lesná
Katastrálne územie:Oravská Lesná
Číslo listu vlastníctva:852 a 1604

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
15245617Zastavané plochy a nádvoriaNa parcele je stavba s.č. 176 uvedená v LV 852

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
17615245rodinný domstavba je postavená na parcele uvedenej v LV 852

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Brozda JánVysoká nad Uhom 973/5 v LV 852 a 6/10 v LV 1604

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.06.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:15000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7500.00
Výška zábezpeky:7500.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK30 0900 0000 0080 0003 3335
Najnižšie podanie:7500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK30 0900 0000 0080 0003 3335
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.08.201915:00Oravská Lesná, Mrzáčka 176

Ďalšie informácie