Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:2971/2012
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kapronczai Jozef
Ulica:Švermova 273
PSČ + Obec:92401 Galanta

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.08.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Švermova 273
PSČ + Obec:92401 Galanta

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Šaľa
Obec:Kráľová nad Váhom
Katastrálne územie:Kráľová nad Váhom
Číslo listu vlastníctva:250

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
672689záhrada
673296zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
40067310Dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
František Glofák, nar. 06.02.1956Jazerná 585/30, Šaľa1/10

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.06.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:6500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:6500.00
Výška zábezpeky:3250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4475000000004006511504
Najnižšie podanie:6500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4475000000004006511504
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.08.201910:00Exekútorský úrad JUDr. Joztef Kapronczai, Švermova 273, Galanta 924 01

Ďalšie informácie