Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 29/2007
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kešeľak Michal
Ulica:Mlynská č. 2
PSČ + Obec:05201 Spišská Nová Ves

Dátum a čas konania dražby

Dátum:06.08.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mlynská 2
PSČ + Obec:05201 Spišská Nová Ves

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Spišská Nová Ves
Obec:Spišská Nová Ves
Katastrálne územie:Spišská Nová Ves
Číslo listu vlastníctva:7579

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4785253zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
8804785obytný dombyt č. 28

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Herbert Trepáč, nar. 03.08.1975Lima, Peru1/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.06.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:9100.00
Výška zábezpeky:4550.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:3500558004/5600
Najnižšie podanie:9100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:3500558004/5600
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vecné bremena, ktoré vznikli na základe osobitného práv. predpisu a nájomné práva
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:podľa zákona
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nedefinované

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
01.08.201911:00Exekútorský úrad

Ďalšie informácie