Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 1928/12
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hermanovský Martin
Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:11.09.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Tekovské Lužany
Katastrálne územie:Tekovské Lužany
Číslo listu vlastníctva:2354

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1367/11495Zastavané plochy a nádvoriapodiel vo veľkosti 1/1
1367/22005zastavané plocha a nádvoriepodiel vo veľkosti 1/1
1367/4140Zastavané plochy a nádvoriapodiel vo veľkosti 1/1
1367/62408Zastavané plochy a nádvoriapodiel vo veľkosti 1/1
1367/6510Zastavané plochy a nádvoriapodiel vo veľkosti 1/1
1367/6869Zastavané plochy a nádvoriapodiel vo veľkosti 1/1

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
2241367/62Poľnohospodárska budovasýpka
11191367/68Iná budovaPrístrešok
11211367/65Iná budovavážnica

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Adam PisárPartizánska 816/43, 935 41 Tekovské Lužany1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.06.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:13700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:13700.00
Výška zábezpeky:6850.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5311000000002628735052,BIC(SWIFT):TATRSKBX, VS 192812
Najnižšie podanie:13700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5311000000002628735052,BIC(SWIFT):TATRSKBX, VS 192812
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydražených nehnuteľností.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prednostným záložným veriteľom, v prospech ktorého bolo zriadené najstaršie exekučné záložné právo (zapísané v katastri nehnuteľností pod sp.zn. Z-4516/2018), je oprávnený v tomto exekučnom konaní. Vzhľadom k tejto skutočnosti vydražiteľ nadobudne dražené nehnuteľnosti bez zaťaženia záložnými právami.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
06.09.201910:00na mieste, kde sa nachádzajú dražené nehnuteľnosti, na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru; kontaktná osoba Ing. Milan Plank, tel. +421 915 695 544

Ďalšie informácie

Rozsudkom Okresného súdu Levice zo dňa 19.6.2015, č.k. 9C/326/2013-364, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 7.2.2018 v spojení s Rozsudkom Krajského súdu Nitra zo dňa 7.9.2017, č.k. 8Co/874/2015-420, súd určil, že kúpna zmluva uzavretá dňa 13.10.2011 medzi povinným v 1. rade - spoločnosťou YUROCK s.r.o. ako predávajúcim a Monolite s.r.o. ako kupujúcim, vklad povolený Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, pod V 3927/11, je voči žalobcovi - oprávnenému - neúčinná. Krajský súd v Nitre vo svojom rozsudku zároveň uviedol, že nasledovná kúpna zmluva uzavretá dňa 5.2.2014 medzi spol. Monolite s.r.o. ako predávajúcim a Adam Pisár, bytom Partizánska 816/43, Tekovské Lužany ako kupujúcim, je absolútne neplatná, nakoľko ňou došlo k prevodu predmetu odporovaného právneho úkonu po podaní odporovacej žaloby a v úmysle zmariť dosiahnutie účelu odporovacej žaloby. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzývam vlastníkov dražených nehnuteľností, aby v určenom termíne umožnili záujemcom obhliadku dražených nehnuteľností, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na dražené nehnuteľnosti prístup