Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 704/2009
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hodermarský Peter
Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:29.07.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Akademika Hronca
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Rožňava
Katastrálne územie:Rožňava
Číslo listu vlastníctva:4952

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5693/39349záhradazáhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ivan Droždiak a Mária DroždiakováGemerská Panica 2771/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.06.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1830.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1555.50
Výška zábezpeky:777.75
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 7042009
Najnižšie podanie:1555.50
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS7042009
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez započítania
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:do 5 dní od schválenia príklepu súdom
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.07.201909:00Rožňava, záhradkárska oblasť na Betliarskej ceste

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční po vopred oznámenom záujme o obhliadku. Prístup k pozemku po miestnej nespevnenej komunikácií, bez napojenia na verejné inžinierske siete