Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1206/99-P
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kohút Peter
Ulica:Mičinská cesta 35
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.08.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mičinská cesta 35
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Krupina
Obec:Domaníky
Katastrálne územie:Domaníky
Číslo listu vlastníctva:505; 506; 508;

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1401781vinica1/1; nevyúživaná, skutočne náletová plocha burín
819/525zastavané plochy a nádvoriapodiel 1/8 pozemku pod pivnicou

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
129819/5pivničné zariadeniepodiel 1/4; pivnice na víno v zemi

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Rastislav Benedik; nar. 7.1.1971Domaníky 5;1/1; 1/8; 1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.06.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1573.11
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1573.11
Výška zábezpeky:787.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK04 7500 0000 0040 0843 6122
Najnižšie podanie:1573.11
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK04 7500 0000 0040 0843 6122
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:- Exekučné záložné právo JUDr. Martin Rišian, ExÚ Žilina, v konaní č. EX 622/2014 v prospech CETELEM SLOVENSKO a.s. - Exekučné záložné právo JUDr. Peter Kohút, ExÚ Banská Bystrica, v konaní č. EX 1206/1999 v prospech Peter Weiss - Exekučné záložné právo JUDr. Peter Matejovie, ExÚ Liptovský Mikuláš, v konaní č. EX 341/2015 v prospech ČSOB a.s.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže jať vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu čo je povinný oznámiť exekútorovi. Vlastníctvo nehnuteľnosti prechádza schválením príklepu súdom.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Udelením príklepu prechádzajú na vydražiteľa nasledovné závady: - Exekučné záložné právo JUDr. Martin Rišian, ExÚ Žilina, v konaní č. EX 622/2014 v prospech CETELEM SLOVENSKO a.s. Udelením príklepu zanikajú nasledovné závady: - Exekučné záložné právo JUDr. Peter Kohút, ExÚ Banská Bystrica, v konaní č. EX 1206/1999 v prospech Peter Weiss - Exekučné záložné právo JUDr. Peter Matejovie, ExÚ Liptovský Mikuláš, v konaní č. EX 341/2015 v prospech ČSOB a.s.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
25.07.201910:00stretnutie pre záujemcov je pred OcÚ Domaníky

Ďalšie informácie

Bližšie informácie Vám podá súdny exekútor JUDr. Kohút na č.t. 048/4142042*4