Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:127/17
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stano Peter
Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:11.09.2019
Čas:12:00

Miesto konania dražby

Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Trnava
Obec:Trnava
Katastrálne územie:Trnava
Číslo listu vlastníctva:10076

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
Koniarekova 27Priestor č. 8-90suterénnebytový priestor

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
TM-PLUS, spol s.r.o., IČO: 31444644Trhovisko 235/7, 929 01 Dunajská Streda1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.06.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1086.80
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1086.80
Výška zábezpeky:543.40
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 12717
Najnižšie podanie:1086.80
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 12717
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
04.09.201910:00Trnava

Ďalšie informácie