Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:309/2014
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Pavlík Jaromír
Ulica:Nám. A. Hlinku 54
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.08.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. A. Hlinku 54
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Ružomberok
Obec:Liptovské Sliače
Katastrálne územie:Liptovské Sliače
Číslo listu vlastníctva:2412,5078

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1777571zastavaná plocha a nádvoriespoluvlastnícky podiel 1/3
1778625záhradaspoluvlastnícky podiel 1/3

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
2991777rodinný domspoluvlastnícky podiel 1/3

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Veselovský PavolZarevúca 20, 034 01 Ružombeerok1/3

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.06.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:22400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:22400.00
Výška zábezpeky:11200.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5456000000008349585001
Najnižšie podanie:22400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5456000000008349585001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:V zmysle ustanovení Exekučného poriadku.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
01.08.201910:00v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Ďalšie informácie

Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora a to písomne na adrese exekútorského úradu, JUDr. Jaromír Pavlík, súdny exekútor, 034 01 Ružomberok, Nám. A. Hlinku 54, telefonicky na telefónom čísle 0907194223, 044/4327976, alebo elektronicky na e-mailovej adrese jaromir.pavlik@ske.sk.