Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:316EX 14537/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kroupa Marcel
Ulica:Gegeľovská 662/2
PSČ + Obec:90701 Myjava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:11.09.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Gegeľovská 662/2
PSČ + Obec:90701 Myjava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Prievidza
Obec:Cigeľ
Katastrálne územie:Cigeľ
Číslo listu vlastníctva:28

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
151/4472zastavaná plocha a nádvoriepozemok
151/5183záhradapozemok
151/10149záhradapozemok

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
10151/4rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Eduard Kotrík971 01 Cigeľ č. 101/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.06.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:65100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:65100.00
Výška zábezpeky:32550.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK2409000000005128250861, BIC: GIBASKBX, VS:1453717
Najnižšie podanie:65100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK2409000000005128250861, BIC: GIBASKBX, VS:1453717
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú žiadne.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o príklepe a po zaplatení najvyššieho podania. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nie sú žiadne.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.08.201915:00Cigeľ č. 10

Ďalšie informácie

Výška dražobnej zábezpeky je 32.550,00EUR, slovom tridsaťdvatisícpäťstopäťdesiat eur a dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť do troch dní pred termínom konania dražby hotovostným vkladom, alebo bezhotovostne na depozitný účet súdneho exekútora, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č.ú. 5128250861/0900, (IBAN: SK2409000000005128250861, BIC: GIBASKBX), VS: 1453717, resp. zložiť v hotovosti v sídle exekútorského úradu pred začiatkom dražby do pokladne súdneho exekútora. Dokladom o zložení dražobnej zábezpeky zloženej bezhotovostne na depozitný účet súdneho exekútora je potvrdenie banky záujemcu o zrealizovanej platbe dražobnej zábezpeky na účet súdneho exekútora. Dokladom o zložení dražobnej zábezpeky zloženej hotovostne na depozitný účet súdneho exekútora je potvrdenie banky záujemcu o vklade dražobnej zábezpeky na účet súdneho exekútora. Dokladom o zložení dražobnej zábezpeky zloženej v hotovosti je potvrdenie súdneho exekútora – príjmový doklad o prijatí platby ako dražobnej zábezpeky do pokladne súdneho exekútora. Dražobná zábezpeka zložená bezhotovostne na depozitný účet bude vrátená záujemcovi, ktorý nie je vydražiteľom bezhotovostne do 3 dní od konania dražby. Dražobná zábezpeka zložená hotovostným vkladom na depozitný účet bude vrátená záujemcovi, ktorý nie je vydražiteľom bezhotovostne do 3 dní od písomného oznámenia čísla bankového účtu na vrátenie dražobnej zábezpeky záujemcu, ktorý nie je vydražiteľom, súdnemu exekútorovi. Dražobná zábezpeka zložená v hotovosti v sídle exekútorského úradu bude vrátená záujemcovi, ktorý nie je vydražiteľom v hotovosti bezodkladne po ukončení dražby. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania - do 15 dní odo dňa udelenia príklepu súdnym exekútorom bezhotovostne, alebo hotovostným vkladom na depozitný účet súdneho exekútora, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č.ú. 5128250861/0900, (IBAN: SK2409000000005128250861, BIC: GIBASKBX), Vs: 1453717. Podmienky dražby: Verejnej dražby sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa na dražbe preukáže preukazom totožnosti. Osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby sa na dražbe preukáže úradne overeným splnomocnením zúčastniť sa dražby v jej mene a preukazom totožnosti. Osoba, ktorá sa zúčastňuje na dražbe je povinná preukázať, že zložila dražobnú zábezpeku. Výška najmenšieho rozdielu medzi dvoma nasledujúcimi podaniami je 300,- eur. Obhliadka nehnuteľnosti: V zmysle § 140 ods. 2 písm. n) Exekučného poriadku sa obhliadka predávanej nehnuteľnosti uskutoční dňa 28.8.2019 v čase od 15:00 do 16:00 hod. na adrese Cigeľ č. 10. Nahliadnuť do znaleckého posudku možno v kancelárii Exekútorského úradu Myjava. Vyzývam povinného, aby v zmysle § 140 ods. 2 písm. o) Exekučného poriadku v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku predmetnej nehnuteľnosti. Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať; 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, preukázali pred začatím dražby, a upozorňujem ich, že inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu dobromyselného vydražiteľa. Upozornenie Osoby, ktoré majú na draženú nehnuteľnosť predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.