Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:207EX 1202/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ondrejková Andrea
Ulica:Vrútocká 12
PSČ + Obec:82104 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.08.2019
Čas:14:30

Miesto konania dražby

Ulica:Vrútocká 12
PSČ + Obec:82104 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Malacky
Obec:Vysoká pri Morave
Katastrálne územie:Vysoká pri Morave
Číslo listu vlastníctva:3486

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4505/185458zastavaná plocha a nádvorie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Riverside development, s.r.o.Malé námestie 18, 901 01 Malacky1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.07.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:15613.22
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:15613.22
Výška zábezpeky:7806.61
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8702000000001883196151
Najnižšie podanie:15613.22
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8702000000001883196151
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ nehnuteľnosti je povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Túto skutočnosť je vydražiteľ povinný oznámiť písomnou formou súdnemu exekútorovi.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.08.201910:00Miesto, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú.

Ďalšie informácie

Ak je záujemca o dražbu fyzická osoba a bude nadobúdať nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je potrebné na dražbu nehnuteľností priniesť súhlas druhého manžela s nadobudnutím nehnuteľností do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Zábezpeku je potrebné zložiť na účet Exekútorského úradu, vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK8702000000001883196151, BIC: SUBASKBX, pod VS 120218 najneskôr 7 dní pred termínom dražby, t.j. dňa 14.08.2019., adresa Vrútocká 12, 821 04 Bratislava.