Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:359EX 454/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.08.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Bystrica
Obec:Baláže
Katastrálne územie:Baláže
Číslo listu vlastníctva:32

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
34710Záhrady

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
13310Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
JPM finance s.r.o.Pod Skalkou 1, Banská Bystrica1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.06.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4960.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4960.00
Výška zábezpeky:2480.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 45418
Najnižšie podanie:4960.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 45418
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.08.201910:00Baláže 1

Ďalšie informácie

Vlastník parcely, na ktorej leží stavba rodinného domu súp. č. 1 nie je totožný s vlastníkom tohto rodinného domu. Taktiež pôdorysné hranice rodinného domu nie sú v súlade so zastavanou plochou zakreslenou v katastrálnej mape katastra nehnuteľností. Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/532 52 39.