Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:72EX 606/2013
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Juhás Peter
Ulica:Matuškova 1
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.09.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Matuškova 1
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Trnava
Obec:Dolné Dubové
Katastrálne územie:Dolné Dubové
Číslo listu vlastníctva:10

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
209442zastavaná plocha a nádvorierodinný dom
2101záhrada
297/1206ostatná plocha
297/21záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
118209rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Horváth LeonardHospodárska 27, 917 01 Trnava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.06.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:59500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:59500.00
Výška zábezpeky:29750.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK26 5200 0000 0000 0117 3579
Najnižšie podanie:59500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK26 5200 0000 0000 0117 3579
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.09.201909:00Dolné Dubové, s.č. 118

Ďalšie informácie