Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:138Ex 537/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor: Radzo František
Ulica:Radlinského 1728/47
PSČ + Obec:02601 Dolný Kubín

Dátum a čas konania dražby

Dátum:05.08.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Radlinského 1728/47
PSČ + Obec:02601 Dolný Kubín

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Bytča
Obec:Bytča, Vysoká nad Kysucou
Katastrálne územie:Veľká Bytča, Vysoká nad Kysucou
Číslo listu vlastníctva:3498,2023

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
HANNIBAL, s. r. o. , IČO: 36 374 342Klincova 325/1, 821 08 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.06.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000320099046
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000320099046
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.07.201910:00k.ú. Veľká Bytča, Vysoká nad Kysucou dražená nehnuteľnosť

Ďalšie informácie

V prílohe č. 1 sa nachádzajú všetky informácie ohľadom listov vlastníctva. V prípade záujmu o obhliadku je nutné, aby záujemca min. 3 dni vopred kontaktoval exekútorský úrad na tel. č. 043/5864744.