Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:337EX 438/18
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Debnárová Jana
Ulica:T. Vansovej 2
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:04.09.2019
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:T.Vansovej 2
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Rimavská Sobota
Obec:Hnúšťa
Katastrálne územie:Hnúšťa
Číslo listu vlastníctva:1860,2916

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
229/41633zastavané plochy a nádvoriabyt č.38, na 1. poschodí, vchod č.3

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
455229/49110 b.j.N.Rimavy

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Vontszemü Jozef r. VontszemüNábrežie Rimavy 455, Hnúšťa, 98101, SR1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:01.07.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:10650.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:5325.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK2531000000004330086810
Najnižšie podanie:10650.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK2531000000004330086810
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
03.09.201911:00Nábrežie Rimavy 455, 98101 Hnúšťa

Ďalšie informácie

Základné informácie o draženej nehnuteľnosti môžu záujemcovia získať na Exekútorskom úrade JUDr. Jany Debnárovej v Lučenci, T.Vansovej č.2, (tel.kontakt na 047/4331298, 047/4331298, E-mail: debnar.exekutor@stonline.sk) Do znaleckého posudku je možné nahliadať na exekútorskom úrade JUDr. Jany Debnárovej T. Vansovej 2, Lučenec