Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX-361/13
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Segľa Róbert
Ulica:Baštová 44
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.09.2019
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Baštová 44
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Fiľakovo
Katastrálne územie:Fiľakovo
Číslo listu vlastníctva:189

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
60205Zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
6866010rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Botošová DenisaRadničná 6, Fiľakovo1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.07.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7500.00
Výška zábezpeky:3750.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK14 1100 0000 0026 2972 8743 (VS: 3611315)
Najnižšie podanie:7500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK14 1100 0000 0026 2972 8743 (VS: 3611315)
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Z exekučného spisu nie sú známe žiadne závady, ktoré vydražiteľ v zmysle ust. § 153 ods. 1 Ex.por. musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.09.201912:00na dražených nehnuteľnostiach vo Fiľakove

Ďalšie informácie