Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX345/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Voloch Juraj
Ulica:Sovietskych hrdinov AB-524
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:06.08.2019
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Strojárska 2060/95, mestský úrad
PSČ + Obec:06901 Snina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Snina
Obec:Snina
Katastrálne územie:Snina
Číslo listu vlastníctva:3688

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
326/19331ostatná plocha

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
4095326/21predajný stánokmontovaný z drevo triesky, zastávané plochy a nádvorie o výmere 47m2

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ján HaburajKukučínová 2041/2, 069 01 Snina1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:01.07.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:16000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:16000.00
Výška zábezpeky:8000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK61 5200 0000 0000 0267 4121
Najnižšie podanie:16000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK61 5200 0000 0000 0267 4121
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po zaplatení najvyššieho podania
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nie sú

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.08.201910:00Snina

Ďalšie informácie

Rizika: územný plán mesta Snina