Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:1142/2011
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rišian Martin
Ulica:Pivovarská č.p. 1069
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.08.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Pivovarská 1069
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:Mojš
Katastrálne územie:Mojš
Číslo listu vlastníctva:LV 475

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
124/454025Orná pôdaOrná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Milo MiloslavMojš 199, 01001 Mojš1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.07.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:100000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:100000.00
Výška zábezpeky:50000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK96 0200 0000 0020 6936 5955
Najnižšie podanie:100000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK96 0200 0000 0020 6936 5955
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:viď znalecký posudok v predmetnej veci
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať dražby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.08.201909:30na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Ďalšie informácie