Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:317Ex 153/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ferenc Radovan
Ulica:Slovenská 13
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.08.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Slovenská 13
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Petrovany
Katastrálne územie:Močarmany
Číslo listu vlastníctva:LV č. 385, LV č. 1564

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2931/5971záhrada
109333orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Miroslav StredňákDargovská 5, 080 01 Prešov1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.07.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2603.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2603.00
Výška zábezpeky:1301.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK50 1111 0000 0068 5532 5027
Najnižšie podanie:2603.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK50 1111 0000 0068 5532 5027
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.07.201910:00na mieste samom

Ďalšie informácie