Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 220/06
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kubešová Zuzana
Ulica:Streďanská 4055
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.08.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Streďanská 4055
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Topoľčany
Obec:Nitrianska Streda
Katastrálne územie:Nitrianska Streda
Číslo listu vlastníctva:100

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
43/5819zast. plochy a nádvorie
44/1629záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
7543/5rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Chuťka DušanNitrianska Streda 1051/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.07.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3980.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:1990.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1302000000002045531154
Najnižšie podanie:3980.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1302000000002045531154
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.08.201910:00Nitrianska Streda 75

Ďalšie informácie