Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:332EX 185/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ondrejková Eva
Ulica:Turčianska 50
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:10.09.2019
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Turčianska 50
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Pezinok
Obec:Pezinok
Katastrálne územie:Pezinok
Číslo listu vlastníctva:1127

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2023/13167záhradapozemok v zastavanom území obce
2023/191148zastavaná plocha a nádvoriepozemok, na ktorom je postavená bytová budova so súpisným číslom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
24042023/19110Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kapcová Mária r. KapcováŠvermova 2404/5, 901 01 Pezinok1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.07.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:265000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:265000.00
Výška zábezpeky:132500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN:SK39 0200 0000 0026 4463 9255
Najnižšie podanie:265000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN:SK39 0200 0000 0026 4463 9255
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie v zmysle ust. §153 ods.1 Ex.por. neboli súdnym znalcom zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti: Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora. /§150 ods.1 Ex. por./ Vydražiteľ sa stáva vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu súdnou exekútorkou, ak súd udelenie príklepu schváli a vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie./§150 ods.2 Ex. por./ Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k draženým nehnuteľnostiam sa vykoná záznamom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o príklepe spolu so zápisnicou o udelení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania. Povinný odovzdá vydraženú nehnuteľnosť vydražiteľovi po zaplatení najvyššieho podania a po právoplatnom rozhodnutí súdu o schválení príklepu. Ust. §150 Ex.por. tým nie sú dotknuté.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva /§153 ods.1 EP/. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.08.201910:30Švermova č. 5, 901 01 Pezinok

Ďalšie informácie

Súdna exekútorka vyzýva všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. Vyzývajú sa veritelia povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti. Ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať. Vyzývajú sa všetci - oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby s upozornením, že inak také práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženým nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. (V prípade, ak povinný preukáže zo závažných dôvodov nemožnosť daný termín byť prítomný a tak neumožniť obhliadku záujemcom, tak sa stanoví náhradný termín po dohode so záujemcami a povinným – vlastníkom nehnuteľnosti – predmetné je povinná osoba povinná súdnemu exekútorovi preukázať najneskôr do 26.07.2019.) V prípade záujmu o obhliadku kontaktujte exekútorský úrad JUDr. Evy Ondrejkovej, e –mailom: eva.ondrejkova@ske.sk; e-mail: eva.ondrejkova5@gmail.com; príp. na tel. číslach úradu uvedených v hlavičke počas úradných hodín; Vyzývam povinného a vlastníka draženej nehnuteľnosti, aby v určenom čase dňa 14.08.2019 o 10,30 hod. príp. v náhradnom termíne dňa 20.08.2019 o 10,30 hod. umožnil všetkým záujemcom obhliadku. Zároveň žiadam Mesto Pezinok a príslušný Okresný úrad Pezinok a Okresný úrad Pezinok odbor katastrálny o uverejnenie podstatného obsahu vyhlášky spôsobom v mieste obvyklým.