Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 4270/13
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Dulina Rudolf
Ulica:ul. Ľudovíta Štúra 12
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:04.09.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ľudovíta Štúra 12
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Obec:Michalovce
Katastrálne územie:Stráňany
Číslo listu vlastníctva:6502

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1700/33833zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
54851700/38garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Salaga JaroslavNarcisová 3593/7, Michalovce1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.07.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5400.00
Výška zábezpeky:2700.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3809000000000481017566
Najnižšie podanie:5400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3809000000000481017566
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v zmysle ustanovení Exekučného poriadku
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:v zmysle ustanovení Exekučného poriadku

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
06.08.201910:00Michalovce, Narcisová ul.

Ďalšie informácie