Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 449/2018
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ádám Atila
Ulica:Čajakova 5
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.08.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Čajakova 5
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Janovík
Katastrálne územie:Janovík
Číslo listu vlastníctva:134

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2413703ovocný sad
242768zast. plocha a nádv.

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
14242rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Dancák MarekVeľký Folkmár č. 120, 055 511/10

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:11.07.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7500.00
Výška zábezpeky:3750.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.08.201916:00Janovík

Ďalšie informácie