Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 12636/2017
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.08.2019
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Veľký Krtíš
Obec:Veľký Krtíš
Katastrálne územie:Veľký Krtíš
Číslo listu vlastníctva:1897, 1898

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2853912zastavaná plocha a nádvorieByt č. 13

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
70828539Bytový dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Korbeľová JarmilaSNP 708/5, Veľký Krtíš1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.07.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:21400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:21400.00
Výška zábezpeky:10700.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 1263617
Najnižšie podanie:21400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 1263617
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Povinný neuviedol.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.08.201909:30SNP 708/5, Veľký Krtíš

Ďalšie informácie