Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:284/2016
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. Paller Miroslav
Ulica:Jesenského 61
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.08.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jesenského 61
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Žarnovica
Obec:Hrabičov
Katastrálne územie:Hrabičov
Číslo listu vlastníctva:LV č. 336

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
33747zastavaná plocha a nádvorieLV č. 336 na C-KN

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
20233Rodinný domRodinný dom na LV č. 336

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Zúbek Slavomír r. ZúbekHrabičov č. 202, 966 78 Hrabičov1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.07.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:17700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:8850.00
Výška zábezpeky:4425.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4275000000000402095233, VS: 2842016
Najnižšie podanie:8850.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4275000000000402095233, VS: 2842016
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.08.201911:00Hrabičov

Ďalšie informácie