Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:360 EX 231/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kubát Bohumil
Ulica:Obchodná 7
PSČ + Obec:81106 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.11.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Obchodná 7
PSČ + Obec:81104 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:BA-m.č. PETRŽALKA
Katastrálne územie:Petržalka
Číslo listu vlastníctva:3188

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1394785Zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
16581394Byt č. 95, 12.p., priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnický podiel k pozemku 6462/627245Rovniankova 2

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Szalay Róbert r. SzalayRovniankova 2, Bratislava, PSČ 851 021/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.09.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:82500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:82500.00
Výška zábezpeky:41250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1775000000004024371242, VS 36023118, poznámka: Dražba
Najnižšie podanie:82500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1775000000004024371242, VS 36023118, poznámka: Dražba
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby (t.j. nájomné práva).
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.11.201910:00na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vo vlastníctve povinného Róbert Szalay, bytom Rovniankova 1658/2, Bratislava. Všeobecná hodnota draženej nehnuteľnosti zistená znaleckým posudkom č. 149/2019 vypracovaným Ing. Antonom Fuzákom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku je vo výške 82.500,- € (slovom osemdesiatdvatisícpäťsto eur). Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s nehnuteľnosťou, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Najnižšie podanie na nehnuteľnosť na dražbe je vo výške 82.500,- € (slovom osemdesiatdvatisícpäťsto eur) bez započítania závady na najvyššie podanie. Dražobná zábezpeka pre draženú nehnuteľnosť je 50 % z ceny zistenej znaleckým posudkom – t.j. 41.250,- € (slovom štyridsaťjedentisíc dvestopäťdesiat eur). Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť v hotovosti najneskôr v deň konania dražby do 09:45 hodiny, a to do rúk súdneho exekútora na adrese sídla Exekútorského úradu alebo najneskôr jeden deň pred konaním dražby bezhotovostne na bankový účet súdneho exekútora č. SK1775000000004024371242, VS 36023118, poznámka: Dražba, vedený v Československej obchodnej banke, a.s. Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr 15 minút pred začiatkom dražby, t.j. do 09:45 hod. potvrdením o zrealizovaní prevodu zábezpeky osvedčený originálom príslušnej banky. V prípade, ak záujemca bude na dražbe neúspešný, zložená zábezpeka mu bude vrátená najneskôr do 7 dní od termínu dražby, a to hotovostne, bezhotovostne resp. poštovou poukážkou. Najvyššie podanie urobené na dražbe je vydražiteľ povinný uhradiť v lehote 30 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na bankový účet súdneho exekútora č. SK1775000000004024371242, VS 36023118, poznámka: Dražba vedený v Československej obchodnej banke, a.s. Dňa 14.11.2019 o 10:00 hod. na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť, na základe predchádzajúceho telefonického a písomného prihlásenia, sa pre záujemcov uskutoční obhliadka nehnuteľnosti. Kontakt pre doručovanie písomností: Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Bohumil Kubát, súdny exekútor, Obchodná 7, 811 06 Bratislava; E-mail: kubat@sudnyexekutor.net; Tel.: +421 2 5245 4641-2., mobil: +421 948 489 400. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Dražiť môže každá právnická a fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku v zmysle ust. IV. Výška dražobnej zábezpeky. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 1 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Ak sa pri dražbe neurobilo ani najnižšie podanie, ďalší termín dražby určí exekútor tak, aby sa dražba konala najskôr po uplynutí 30 dní od bezúspešnej dražby. Najnižšie podanie v takom prípade tvoria tri štvrtiny ceny určenej znaleckým posudkom. Ak sa ani na ďalšom termíne dražby neurobilo najnižšie podanie znížené podľa predchádzajúcej vety, môže exekútor určiť, ak nejde o byt alebo dom, v ktorom má povinný trvalý pobyt podľa osobitného predpisu, ďalší termín dražby, a to tak, aby sa dražba konala najskôr po uplynutí 30 dní od predchádzajúceho termínu dražby; v takom prípade môže najnižšie podanie tvoriť polovica ceny určenej znaleckým posudkom. Proti dražobnej vyhláške nie je možné vzniesť námietky a ani nie je proti nej prípustný opravný prostriedok.