Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX-1117/11
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Segľa Róbert
Ulica:Baštová 44
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.11.2019
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Baštová 44
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Trebišov
Obec:Čierna nad Tisou
Katastrálne územie:Čierna nad Tisou
Číslo listu vlastníctva:656

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
193522/59bytový dombyt č. 2, vchod 1, 1. posch.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Erika SetétováZáhradná 5, Čierna nad Tisou1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.09.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:10600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:10600.00
Výška zábezpeky:5300.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK14 1100 0000 0026 2972 8743 (VS: 11171115)
Najnižšie podanie:10600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK14 1100 0000 0026 2972 8743 (VS: 11171115)
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Z exekučného spisu nie sú známe žiadne závady, ktoré vydražiteľ v zmysle ust. § 153 ods. 1 Ex.por. musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.10.201910:00na dražených nehnuteľnostiach v Čiernej nad Tisou

Ďalšie informácie