Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 292/2017
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Cicuttová Alexandra
Ulica:Hollého 23
PSČ + Obec:92101 Piešťany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.11.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hollého 23
PSČ + Obec:92101 Piešťany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Piešťany
Obec:Piešťany
Katastrálne územie:Piešťany
Číslo listu vlastníctva:7562

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1132280zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
925113210dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Simančík Roman, r. Simančík, Ing., nar. 24.06.1962Díčova 926/17, 921 01 Piešťany1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.09.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:225000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:165900.00
Výška zábezpeky:82950.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7309000000005051673814
Najnižšie podanie:165900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7309000000005051673814
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Všeobecná hodnota nehnuteľností určená znaleckým posudkom č. 133/2019 zo dňa 08.06.2019 vypracovaným Ing. Ištok Igor, stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, bola určená na sumu 225.000 €. Odhad závad, vecného bremena - právo doživotného bývania a užívania domu č.s.925 na par.č.1132 a pozemku par.č.1132 v prospech: MUDr.Dušan Simančík r.Simančík (nar. 14.7.1935), v zmysle 8D 73/2016-54 -466/17, bol určený na sumu 59.100 €. Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a to sume 165.900,- €. Výška zábezpeky stanovená podľa ust. § 142 ods. 1 Exekučného poriadku je na sumu 82.950,- €. Výška zábezpeky sa vydražiteľovi započíta na najvyššie podanie. Závady, ktoré je vydražiteľ povinný v zmysle ust. § 153 ods. 1 Exekučného poriadku prevziať bez započítania na najvyššie podanie povinný neuviedol. Závady, ktoré je vydražiteľ povinný v zmysle ust. § 153 ods. 2 Exekučného poriadku prevziať so započítaním na najvyššie podanie (vecné bremená), si môže prihlásiť do rozvrhu výťažku a budú uspokojené v súlade s ust. § 157 ods. 1 písm. d) Exekučného poriadku. Na základe znaleckého posudku neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného. Ustanovenia o ujatí sa držby vydraženej nehnuteľnosti: Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať držby vydražených nehnuteľností. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná záznamom do katastra nehnuteľností po zaplatení najvyššieho podania v ustanovenej lehote a na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.11.201909:00v priestoroch nehnuteľnosti, vyplýva z LV

Ďalšie informácie

Zároveň vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku a súčasne žiadam záujemcov o predmet dražby, aby sa v prípade záujmu o obhliadku predmetu dražby telefonicky ohlásili najneskôr deň pred termínom obhliadky na t.č. 033/742 90 05 alebo 0948 724 252. Záujemcovia o dražené nehnuteľnosti sú povinní zložiť ako zábezpeku polovicu zo všeobecnej hodnoty nehnuteľností, a to na osobitný bankový účet súdneho exekútora vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. číslo SK7309000000005051673814 s uvedením variabilného symbolu: 2922017. Podmienkou účasti každého z prihlásených dražiteľov je zloženie zábezpeky (na osobitný účet súdneho exekútora) najneskôr do 09:00 hod. v deň konania dražby. Prezentácia dražiteľov: o 09:30 hod. v deň konania dražby. V prípade, že záujemca chce pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho uplatniť najneskôr pri zložení zábezpeky. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 30 dní, ktorá začína plynúť odo dňa udelenia príklepu na osobitný účet súdneho exekútora vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. číslo SK7309000000005051673814 s uvedením variabilného symbolu: 2922017 alebo do pokladne súdneho exekútora. Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom vyčíslených ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; („prihlášky pohľadávok“ žiadam zaslať v dvoch vyhotoveniach vrátane príloh); 2. veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania; 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu v zmysle ust. § 55 ods. 1 Exekučného poriadku preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Upozornenie Osoby, ktoré majú k draženým nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu ho uplatniť len ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Poučenie Proti dražobnej vyhláške nie sú prípustné námietky, ani žiadny opravný prostriedok.