Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:100Ex 269/2017
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Laifer Stanislav
Ulica:Prievozská 14/A
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.11.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Prievozská 14/A
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Nový Svet
Katastrálne územie:Nový Svet
Číslo listu vlastníctva:1680

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
12096742orná pôdaorná pôda
131513016orná pôdaorná pôda
136710085orná pôdaorná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Macek DušanHrubá Borša 71, 900 50 Hrubá Borša1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.09.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7739.82
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7739.82
Výška zábezpeky:3870.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7911000000002625006292
Najnižšie podanie:7739.82
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7911000000002625006292
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad a úžitkov

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.10.201909:00k.ú.Nový Svet - orná pôda - parc. č. 1367

Ďalšie informácie

Všeobecná cena nehnuteľnosti uvedenej na parcele č.1209 je 7 739,82 EUR Všeobecná cena nehnuteľnosti uvedenej na parcele č.1315 je 14 942,37 EUR Všeobecná cena nehnuteľnosti uvedenej na parcele č.1367 je 11 577,58 EUR U všetkých reálna cena draženej nehnuteľnosti zhodná so všeobecnou hodnotou nehnuteľností určených ZP. Výška zábezpeky u nehnuteľnosti uvedenej na parcele č.1209 je 3 870,- EUR Výška zábezpeky u nehnuteľnosti uvedenej na parcele č.1315 je 7 472,- EUR Výška zábezpeky u nehnuteľnosti uvedenej na parcele č.1367 je 5 789,- EUR Najnižšie podanie nehnuteľnosti uvedenej na parcele č.1209 je 7 739,82 EUR Najnižšie podanie nehnuteľnosti uvedenej na parcele č.1315 je 14 942,37 EUR Najnižšie podanie nehnuteľnosti uvedenej na parcele č.1367 je 11 577,58 EUR Spôsob zaplatenia a bankové spojenie, závady ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie, prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti a odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi zhodné, ako vo formulári. Čas a miesto ohliadky veci: k.ú.Nový Svet - orná pôda - parc. č. 1367 o 9:00 hod k.ú.Nový Svet - orná pôda - parc. č. 1315 a parc. č. 1209 o 9:10 hod Predmetom tejto dražby je aj nehnuteľnosť v katastrálnom území Jánovce, obec Jánovce, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, Katastrálnym odborom na LV č. 402: Parcela č. 144/6, o výmere 10570 m2, druh pozemku orná pôda, popis nehnuteľnosti orná pôda Všeobecná cena nehnuteľnosti uvedenej na parcele č. 144/6 je 12 349,99 EUR Reálna cena draženej nehnuteľnosti zhodná so všeobecnou hodnotou nehnuteľností určených ZP. Výška zábezpeky u nehnuteľnosti uvedenej na parcele č. 144/6 je 6 175,- EUR Najnižšie podanie nehnuteľnosti uvedenej na parcele č. 144/6 je 12 349,99 EUR Spôsob zaplatenia a bankové spojenie, závady ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie, prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti a odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi zhodné, ako vo formulári. Čas a miesto ohliadky veci: k.ú.Jánovce - orná pôda - parc. č. 144/6 o 9:30 hod