Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 710/2013
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rišian Jozef
Ulica:Pivovarská č.p.1069
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.11.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Pivovarská 1069
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:Žilina
Katastrálne územie:Trnové
Číslo listu vlastníctva:1010

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
973943Zastavaná plocha a nádvoriePozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
974189ZáhradaPozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
9997310Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Krupa FrantišekMarček 60, 013 32 Marček1/12
Krupa FrantišekMarček 60, 013 32 Marček1/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:30.09.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:68800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:17200.00
Výška zábezpeky:8600.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9302000000001400135558
Najnižšie podanie:17200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9302000000001400135558
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Viď znalecký posudok.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú dôsledkom dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.11.201910:00Na mieste určenia (Trnové) po tel. dohode s exekútorským úradom.

Ďalšie informácie