Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:405EX 246/18
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Božíková Ághová Barbora
Ulica:Jaskový rad 79
PSČ + Obec:83101 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:11.11.2019
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jaskový rad 79
PSČ + Obec:83101 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava - m.č. Ružinov
Katastrálne územie:Ružinov
Číslo listu vlastníctva:1770

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2233/1522zastavaná plocha a nádvorie
2233/238zastavaná plocha a nádvorie
2233/321zastavaná plocha nádvorie
2234/1735záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
23762233/3stavba
30862233/1stavba

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Dopravná agentúra DA.SK, s.r.o., IČO:35938307Hrachová 20, Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:332000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:332000.00
Výška zábezpeky:124500.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6609000000005050005443 VS 2462018
Najnižšie podanie:249000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK6609000000005050005443 VS 2462018
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby nehnuteľnosti, je povinný o tom upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku udelenia príklepu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.11.201900:00v mieste nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

Presný čas obhliadky je potrebné si dohodnúť minimálne 3 dni vopred u súdneho exekútora. Znalecký posudok je k nahliadnutiu u súdneho exekútora. Cena nehnuteľnosti je znížená v súlade s ust. § 145 Exekučného poriadku.