Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 3453/11
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hermanovský Martin
Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.11.2019
Čas:14:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Poprad
Obec:Poprad
Katastrálne územie:Poprad
Číslo listu vlastníctva:5785; 3548

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
679219Zastavaná plocha a nádvorienehnuteľnosť na LV č. 5785 (podiel na nehnuteľnosti vo veľkosti 2272/100000)
680230Zastavaná plocha a nádvorienehnuteľnosť na LV č. 5785 (podiel na nehnuteľnosti vo veľkosti 2272/100000)
681233Zastavaná plocha a nádvorienehnuteľnosť na LV č. 5785 (podiel na nehnuteľnosti vo veľkosti 2272/100000)

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
731679; 680; 681Bytový domblok-Sasanka, byt č. 42, vo vchode č. 21, 4.p.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Mareš Ľubomír, IngJoliota Curie 731/21, 058 01 Poprad1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:66900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:66900.00
Výška zábezpeky:33450.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5311000000002628735052,BIC(SWIFT):TATRSKBX, VS 345311
Najnižšie podanie:66900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5311000000002628735052,BIC(SWIFT):TATRSKBX, VS 345311
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Prednostným záložným veriteľom, v prospech ktorého bolo zriadené najstaršie exekučné záložné právo (zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 5785 pod sp.zn. Z 239/18), je oprávnený Prima banka Slovensko, a.s. (predtým Sberbank Slovensko, a.s.) v tomto exekučnom konaní. Na draženej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 5785 viazne právo podľa § 23 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu s. č. 731, spočívajúce v práve stavby, vstupu a prechodu. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, vydražiteľ nadobudne draženú nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 5785 bez zaťaženia záložnými právami, s výnimkou zákonného práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 23 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Prednostným záložným veriteľom, v prospech ktorého bolo zriadené najstaršie exekučné záložné právo (zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 3548 pod sp.zn. Z 1434/12), je oprávnený Prima banka Slovensko, a.s. (predtým Sberbank Slovensko, a.s.) v tomto exekučnom konaní. Na draženej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 3458 viazne záložné právo podľa § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov pre vlastníkov bytov domu s.č. 731. Na draženej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 3458 viazne vecné bremeno v prospech spoločnosti Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270 a to v rozsahu ustanovenia § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, t.j. oprávnenia zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti podľa Z 4215/13. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, vydražiteľ nadobudne draženú nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 3548 bez zaťaženia záložnými právami, s výnimkou zákonného záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a s výnimkou zákonného práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu v prospech spoločnosti Orange Slovensko, a.s., podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Vo vzťahu k nehnuteľnosti uvedenej v článku II. bod B., povinný doručil dňa 9.7.2019 súdnemu exekútorovi zmluvu o podnájme bytu zo dňa 1.10.2015, uzavretú medzi povinným ako nájomcom a Leonardom Weinczillerom, nar.: 30.3.1964 v Levoči ako podnájomníkom. Podľa čl. II. uvedenej zmluvy sa podnájom „predbežne dojednáva na dobu neurčitú, a to od 1.10.2015“, podľa čl. III. zmluvy cit. „nájomca prenechá užívanie podnájomníkovi za dohodnutú výšku nájmu a služieb vo výške ..... mesiac“, podľa čl. VI. zmluvy cit. „výpovedná lehota je 3 mesiace odo dňa prijatia výpovede podnájomníkom. Podnájomník si je vedomý toho, že podľa Občianskeho zákonníka nemá právo na náhradu podnájmu, náhradného bytu ani náhradného ubytovania.“ Napriek výzve súdneho exekútora povinný nedoložil v uloženej lehote úplnú zmluvu o podnájme bytu aj s dohodnutou výškou nájomného ani žiadne ďalšie iné listiny preukazujúce nájom predmetnej nehnuteľnosti. Predložená neúplná zmluva o podnájme bytu je zmätočná okrem iného v tom, že ako nájomca je uvedený vlastník nehnuteľnosti, zmluvné strany si dohodli, že podnájomník nemá právo na náhradu podnájmu ani náhradné ubytovanie a z takejto zmluvy nie je zrejmé či došlo platne k uzavretiu zmluvy, z ktorej by vyplynuli nájomné práva, ktoré v zmysle § 153 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti budú pri rozvrhu výťažku uspokojené podľa poradia ich vzniku.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
06.11.201913:00na mieste, kde sa nachádzajú dražené nehnuteľnosti, na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru; kontaktná osoba Ing. Milan Plank, tel. +421 915 695 544

Ďalšie informácie

Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Zloženie sumy vo výške podielu na účet exekútora musí spoluvlastník preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr do začatia dražby. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup.