Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 164/2003-306
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Tóthová Iveta
Ulica:Nemocničná 16
PSČ + Obec:99001 Velký Krtíš

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.11.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nemocničná 16
PSČ + Obec:99001 Veľký Krtíš

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava - Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Katastrálne územie:Karlova Ves
Číslo listu vlastníctva:2197

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2005/224zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
51322005/27garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Priečinský Rudolf r. Priečinský, Ing. nar. 16.05.1942Lackova 5, Bratislava, PSČ 841 04, SR1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.09.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3904.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:1367.50
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK51 0200 0000 0012 8920 2555, VS 16403
Najnižšie podanie:2735.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:do 30 dní SK51 0200 0000 0012 8920 2555, VS 16403
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie – neboli zistené. Oprávnený MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, Humenné je prvý záložný veriteľ, preto v súlade s ust. § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka, záloh sa na vydražiteľa prevedie nezaťažený záložnými právami.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ustanovenia o odovzdaní vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi: v zmysle ustanovenia § 150 Exekučného poriadku po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná v katastri nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.11.201913:00na mieste samom, t.j. s.č. 5132 Lackova ulica, Bratislava, časť Karlova Ves.

Ďalšie informácie

D R A Ž O B N Á V Y H L Á Š K A V súlade s ustanovením § 140 zák. č. 233/1995 Z.z. v platnom znení vyhlasujem dražbu nehnuteľnosti Termín dražby: dňa 19.11.2019 o 10:00:00 Miesto dražby: Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš PREDMET DRAŽBY: Spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2 k nehnuteľnosti VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2197 Obec: Ba-M.Č. Karlova Ves Katastrálne územie: Karlova Ves Okres: Bratislava Iv Katastrálny úrad PARCELY registra C evidované na katastrálnej mape Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ.p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 2005/2 24 zastavaná plocha a nádvorie 16 1 Stavby Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umiest. stavby 5132 2005/2 7 garáž 1 Účastník právneho vzťahu: Vlastník 2 Priečinský Rudolf r. Priečinský, Ing., Lackova 5, Bratislava, PSČ 841 04, SR, podiel 1/2 Dátum narodenia : 16.05.1942 V zmysle ustanovenia § 142 ods. 2 Exekučného poriadku všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu povinného k nehnuteľností určenej v znaleckom posudku Ing. Juraja Nagya, Janka Alexyho 7, Bratislava, č. 38/2009 zo dňa 24.8.2009, činí : spoluvlastnícky podiel povinného vo výške 1/2 ku stavbe – garáž súpisné číslo 5132 vo výške 3.904 EUR (117.611,90 Sk) a spoluvlastnícky podiel povinného vo výške 1/2 k pozemku parcela č. 2005/2 vo výške 1.566 EUR (47.177,30 Sk) V zmysle ustanovenia § 145 ods. 1 Exekučného poriadku, najnižšie podanie tvorí so súhlasom súdu – Uznesenie Er 765/03-74 zo dňa 5.10.2010 vydané Okresným súdom Bratislava IV v spojení s uznesením Krajského súdu Bratislava č.k. 18CoE/669/2011 zo dňa 27.02.2012, cenu vo výške : Spoluvlastnícky podiel povinného vo výške 1/2 ku stavbe – garáž súpisné číslo 5132 - Najnižšie podanie vo výške 1.952,- EUR (58.805,90 Sk) Spoluvlastnícky podiel povinného vo výške 1/2 k pozemku parcela č. 2005/2 - Najnižšie podanie vo výške 783,- EUR (23.588,70 Sk) SPOLU najnižšie podanie činí 2.735,- €. Výška zábezpeky je Spoluvlastnícky podiel povinného vo výške 1/2 ku stavbe – garáž súpisné číslo 5132 zábezpeka vo výške 976,- EUR Spoluvlastnícky podiel povinného vo výške 1/2 k pozemku parcela č. 2005/2 zábezpeka vo výške 391,50 EUR SPOLU VÝŠKA ZÁBEZPEKY ČINÍ 1.367,50 €. Záujemcovia o kúpu draženého spoluvlastníckeho podielu povinného k nehnuteľnosti sú povinní ako zábezpeku zložiť polovicu ceny spoluvlastníckeho podielu povinného k nehnuteľnosti, a to: vkladom na účet súdneho exekútora č.ú. 1289202555/0200, SK51 0200 0000 0012 8920 2555, VS 16403, prípadne v hotovosti do pokladne Exekútorského úradu. Pred dražbou je nutné preukázať sa potvrdením o úhrade zábezpeky. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania v lehote 30 dní, ktorá začína plynúť dňom udelenia príklepu, a to: na účet súdneho exekútora vedený v banke VÚB a.s. Veľký Krtíš, č.ú. 1289202555/0200, SK51 0200 0000 0012 8920 2555, variabilný symbol 16403. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Právo dražiť nemajú osoby uvedené v § 144 ods. 3 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z.. (Exekučný poriadok). Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie – neboli zistené. Oprávnený MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, Humenné je prvý záložný veriteľ, preto v súlade s ust. § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka, záloh sa na vydražiteľa prevedie nezaťažený záložnými právami. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Ustanovenia o odovzdaní vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi: v zmysle ustanovenia § 150 Exekučného poriadku po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná v katastri nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu. OPIS NEHNUTEĽNOSTI S PRÍSLUŠENSTVOM: Spoluvlastnícky podiel ½ ku garáži súp.č. 5132 a spoluvlastnícky podiel k pozemku na parcele č. 2005/2 -jedná sa o samostatne stojacu garáž v radovej garážovej zástavbe. Obvodový plášť garáže je murovaný, bez zateplenia. Steny majú vápenné omietky podlaha je tvorená poterom. Strecha je plochá, krytina asfaltová lepenka. Vstup do garáže cez plechovú bránu. Garáž je vybavená osvetlením a napojením na elektrický prúd 230V. Pozemok parc.č. 2005/2 na ktorom stojí garáž je o výmere 24 m2. Obhliadka nehnuteľnosti – dňa 12.11.2019 o 13,00 hod. na mieste samom, t.j. s.č. 5132 Lackova ulica, Bratislava, časť Karlova Ves. V súlade s ust. § 140 ods. 2 písm. o) Exekučného poriadku vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku nehnuteľnosti. V súlade s ust. § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup. Vyzývam 1. všetkých, ktorí majú záujem zúčastniť sa obhliadky nehnuteľnosti v určenom termíne, aby do 07.11.2019 nahlásili písomne súdnemu exekútorovi svoje údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska); 2. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; 3. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať; 4. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nebudú uplatnené na ujmu vydražiteľa. Žiadam Mesto Bratislava - Mestská časť Bratislava - Karlova Ves o uverejnenie podstatného obsahu dražobnej vyhlášky spôsobom v mieste obvyklým a to v súlade s ust. § 141 ods. 3 Exekučného poriadku. Okresný úrad o uverejnenie vyhlášky na svojej úradnej tabuli v súlade s ust. 141 ods. 3 Exekučného poriadku. Upozornenie Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovne dražbu nehnuteľnosti (§ 143 ods. 1). Pri opätovnej dražbe platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podanie tvoria dve tretiny trhovej ceny. Vydražiteľ uvedený v § 143 ods. 1 Exekučného poriadku je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla neuhradením najvyššieho podania včas (§ 152). Táto náhrada pripadne do rozdeľovacej podstaty (§ 143 ods. 2). Poučenie § 166 Predaj spoluvlastníckeho podielu - Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov. Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. V danom prípade toto právo prináleží spoluvlastníkovi: Ing.arch. Anna Priečinská, nar. 20.7.1946, Lackova 5, Bratislava. Proti dražobnej vyhláške nie je prípustný žiaden opravný prostriedok a ani námietky. Vo Veľkom Krtíši dňa 24.09.2019 JUDr. Iveta Tóthová súdny exekútor Vyvesené na úradnej tabuli ExU dňa....................o.............hod., podpis........................... Zvesené z úradnej tabule ExU dňa....................o.............hod., podpis............................ Dražobná vyhláška sa doručí: 1. Ing. Rudolf Priečinský, Lackova 572/5, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 2. Ing. arch. Anna Priečinská, Lackova 572/5, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 3. JUDr. Milan Sedlák, advokát, Kukučínova 19, Košice 4. MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, Humenné 5. Okresný úrad Bratislava, Ružová dolina 27, Bratislava 6. Okresný úrad Bratislava, Staromestská 6, Bratislava 7. Úrad vládneho auditu, T. G. Masaryka 10, Zvolen 8. Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova, Bratislava 9. Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Bratislava, Miletičova, Bratislava - mestská časť Ružinov 10. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 3440, Bratislava 11. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Špitálska, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 12. Mgr. Drahomír Kriváň, súdny exekútor, Záhradnícka 16514, Bratislava - mestská časť Ružinov 13. JUDr. Jaroslav Mráz, exekútor, Bosákova 7, Bratislava 14. Sociálna poisťovňa - ústredie, 29. augusta 8-10, Bratislava 15. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava - mestská časť Petržalka 16. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, Bratislava 17. Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, Bratislava 18. JUDr. Mgr. Pavel Halás, súdny exekútor, Popradská 70, Bratislava 214 19. JUDr. Peter Balaškó, exekútor, Komárňanská 100, Hurbanovo 20. Ministerstvo spravodlivosti SR, Redakcia Obchodného vestníka, Župné námestie 13, Bratislava e-mailom 21. uverejniť na úradnej tabuli EÚ