Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 1679/12
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hermanovský Martin
Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.11.2019
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Partizánske
Obec:Partizánske
Katastrálne územie:Partizánske
Číslo listu vlastníctva:3319

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5019/6295Záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
35255019/6Budova pre šport a rekreačné účelyZáhradná chatka

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Mišenková ZuzanaMalá Okružná 927/52, 958 01 Partizánske1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:10100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:10100.00
Výška zábezpeky:5050.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5311000000002628735052, SWIFT:TATRSKBX, VS 167912
Najnižšie podanie:10100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK5311000000002628735052, SWIFT:TATRSKBX, VS 167912
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Na dražených nehnuteľnostiach viazne časovo skoršie exekučné záložné právo, zapísané v katastri nehnuteľností pod číslom zápisu Z 1405/10-1167/10 v exekučnom konaní č. Ex 6914/10, vedenom na exekútorskom úrade Bratislava, súdnym exekútorom JUDr. Pavel Halás. Súdny exekútor JUDr. Pavel Halás udelil písomný súhlas s predajom dražených nehnuteľností s vyčíslením zabezpečenej pohľadávky v exekučnom konaní Ex 6914/10. Skoršie exekučné záložné právo pod číslom zápisu Z 1405/10-1167/10 v exekučnom konaní č. Ex 6914/10 bude uspokojené pri rozvrhu výťažku. Vzhľadom k týmto skutočnostiam, vydražiteľ nadobudne dražené nehnuteľnosti bez zaťaženia záložnými právami.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti budú pri rozvrhu výťažku uspokojené podľa poradia ich vzniku.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.11.201910:00na mieste, kde sa nachádzajú vyššie uvedené nehnuteľnosti,na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru,kontaktná osoba Ing. Milan Plank, tel. 0915 695 544.

Ďalšie informácie

Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Vymáhajúcim záložným veriteľom v exekučnom konaní, v ktorom sa vyhlasuje dražba nehnuteľností, je EDYPLUS s.r.o., so sídlom Žilinská cesta 130, 921 01 Piešťany, IČO: 36 258 881. Dňa 16.08.2018 vydal Okresný súd Partizánske uznesenie sp. zn.: 3Er/235/2012, ktorým pripustil zmenu účastníka konania na strane oprávneného a to tak, že namiesto pôvodného oprávneného: Slovenská sporiteľňa, a.s., zast.: BBH advokátska kancelária, s.r.o. so sídlom Suché Mýto 1, Bratislava, vstupuje do konania: EDYPLUS s.r.o., so sídlom Žilinská cesta 130, 921 01 Piešťany, IČO: 36 258 881. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2018. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti, ak nezaniknú v zmysle ust. § 151h, § 151ma a § 151md Občianskeho zákonníka. Vymáhajúcim záložným veriteľom v exekučnom konaní, v ktorom sa vyhlasuje dražba nehnuteľností, je oprávnený EDYPLUS s.r.o., ktorý sa na základe uznesenia zo dňa 16.08.2018 sp.zn.: 3Er/235/2012 Okresného súdu Partizánske stal nástupcom pôvodného oprávneného Slovenská sporiteľňa, a.s., zast.: BBH advokátska kancelária, s.r.o, v prospech ktorého bolo zriadené záložné právo zapísané v katastri nehnuteľností pod číslom zápisu Z 1348/12 (ďalej len „oprávnený“). V zmysle ust. § 151ma ods. 6 Občianskeho zákonníka „pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorý nemá postavenie prednostného záložného veriteľa, sa záloh prevádza zaťažený záložným právom prednostného záložného veriteľa a ostatných záložných veriteľov, ktorí sú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv pred záložným veriteľom vykonávajúcim záložné právo“. Na dražených nehnuteľnostiach viazne časovo skoršie exekučné záložné právo, zapísané v katastri nehnuteľností pod číslom zápisu Z 1405/10-1167/10 v exekučnom konaní č. Ex 6914/10, vedenom na exekútorskom úrade Bratislava, súdnym exekútorom JUDr. Pavel Halás. Súdny exekútor JUDr. Pavel Halás udelil písomný súhlas s predajom dražených nehnuteľností s vyčíslením zabezpečenej pohľadávky v exekučnom konaní Ex 6914/10. Skoršie exekučné záložné právo pod číslom zápisu Z 1405/10-1167/10 v exekučnom konaní č. Ex 6914/10 bude uspokojené pri rozvrhu výťažku. Vzhľadom k týmto skutočnostiam, vydražiteľ nadobudne dražené nehnuteľnosti bez zaťaženia záložnými právami. Záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti budú pri rozvrhu výťažku uspokojené podľa poradia ich vzniku. Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup.