Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:10485/08
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Chladný Stacho
Ulica:Stráž 3/223
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:11.11.2019
Čas:08:30

Miesto konania dražby

Ulica:Stráž 3/223
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Dolný Kubín
Obec:Dolný Kubín
Katastrálne územie:Veľký Bysterec
Číslo listu vlastníctva:4162

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
70/131214zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
206670/13bytový dombytový dom
byt č. 57, vchod č. 13 nachádzajúci sa v bytovom dome so súpisným č. 2066, na parcele č. 70/13

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Plančo MarekChočská 1539/26, 02601 Dolný Kubín (podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku)4816/649334
Plančo MarekChočská 1539/26, 02601 Dolný Kubín1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:63600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:31800.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0104852008, ŠS: IČO alebo iný
Najnižšie podanie:63600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0104852008, ŠS: IČO alebo iný
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:• nájomné právo tretej osoby (fyzická osoba – p. Juríková Katarína), ktoré vyplýva z doloženej Zmluvy o podnájme zo dňa 24.02.2017 uzatvorenej medzi vlastníkom draženej nehnuteľnosti ako prenajímateľom na jednej strane a tretím subjektom ako nájomcom na druhej strane a to na dobu 5 kalendárnych rokov počnúc dátumom 24.02.2017 za dohodnutú odplatu (nájom) v rozsahu sumy 450 EUR mesačne vrátane poplatkov za služby súvisiace s predmetným nájmom.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.11.201911:00miesto kde sa dražená nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu Stráž 223, 96001 Zvolen, telefonicky na telefónnom čísle +421 45 2851 813 alebo elektronicky na e-mailovej adrese kancelaria@exekutorzv.sk. Príslušenstvo: Príslušenstvo tvoria samostatné veci, ktoré sú určené na trvalé užívanie s hlavnou vecou. Exekúcia predajom nehnuteľnosti sa vzťahuje na nehnuteľnosť s jej súčasťami a s príslušenstvom. S vlastníctvom vyššie uvedenej nehnuteľnosti je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4816/649334 v pomere k celku. Spoločnými časťami domu sú najmä základy, strecha, vchody, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, schodiská, obvodové múry, priečelie, tak ako sú uvedené v znaleckom posudku pri popise bytu. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä STA, bleskozvody, teplonosné, vodovodné, kanalizačné, elektrické prípojky, tak ako sú uvedené v znaleckom posudku pri popise bytu. Podmienky dražby: Dražiť môže každá právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 10 dní, ktorá začína plynúť dňom udelenia príklepu súdnym exekútorom, a to na účet súdneho exekútora č. SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0104852008, ŠS: IČO alebo iný identifikátor vydražiteľa, ktorý bude oznámený súdnemu exekútorovi. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd. Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby; inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem, že osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.