Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 4064/2014 - I
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.11.2019
Čas:08:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 b

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Čadca
Obec:Čadca
Katastrálne územie:Horelica
Číslo listu vlastníctva:937

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
10069/110DOM s.č. 100

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kadlubec ĽubomírHorelica 100, Čadca10/20

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:11414.75
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:11414.75
Výška zábezpeky:5708.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS:406414
Najnižšie podanie:11414.75
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS:406414
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
06.11.201909:30Horelica 100

Ďalšie informácie

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba DOM so s.č. 100 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3921.