Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:041EX13/15
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Friga Miroslav
Ulica:Námestie SNP 538/16
PSČ + Obec:09101 Stropkov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.11.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Námestie SNP 538/16
PSČ + Obec:09101 Stropkov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Vranov nad Topľou
Obec:Nižný Hrabovec
Katastrálne územie:Nižný Hrabovec
Číslo listu vlastníctva:927

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
233/41569Orná pôda
234/25019Zast. plocha a nádvoria
233/81302Zast. plocha a nádvoria
234/3470Orná pôda
234/71259Zast. plocha a nádvoria
234/8554Zast. plocha a nádvoria
234/91092Zast. plocha a nádvoria
235/771Zast. plocha a nádvoria
235/817Zast. plocha a nádvoria
235/923Zast. plocha a nádvoria
235/1058Zast. plocha a nádvoria
235/1148Zast. plocha a nádvoria
235/121429Zast. plocha a nádvoria
237695Zast. plocha a nádvoria
238/1285Zast. plocha a nádvoria
238/2409Zast. plocha a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
478238/213Murovaný sklad
47823714Sklad cem. a vápna
478238/113Murovaný sklad

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
VELIKOPOL, s.r.o.Kukurelliho 1505/50, Humenné1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:131000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:131000.00
Výška zábezpeky:65000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3309000000000104686465
Najnižšie podanie:131000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3309000000000104686465
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
04.11.201913:00Nižný Hrabovec

Ďalšie informácie