Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:267EX 101/19
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sokol Ján
Ulica:Jantárova č. 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.11.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jantárová 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Obec:Oreské
Katastrálne územie:Oreské pri Laborci
Číslo listu vlastníctva:1039

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
314352záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Pažinka Lukáš JUDr.Pribinova 10, 071 01 Michalovce1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1227.60
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:613.80
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9156000000000427243001
Najnižšie podanie:1227.60
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9156000000000427243001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci o čom je povinný upovedomiť bezodkladne exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.11.201910:00Oreské, parcela 314, záhrada

Ďalšie informácie