Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 894/2011
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. Štorek Jozef
Ulica:Bezručova 16
PSČ + Obec:94066 Nové Zámky

Dátum a čas konania dražby

Dátum:02.12.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bezručova 16
PSČ + Obec:94066 Nové Zámky

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Nové Zámky
Katastrálne územie:Nové Zámky
Číslo listu vlastníctva:5631

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1441228záhrady
1442/1350zastavané plochy a nádvorie
1442/2122zastavané plochy a nádvorie
1442/324zastavané plochy a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
40171442/2rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Morongová MonikaGúgska 4017/121, Nové Zámky1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:75300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:75300.00
Výška zábezpeky:18825.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK40 0200 0000 0012 9609 9453
Najnižšie podanie:37650.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK40 0200 0000 0012 9609 9453
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.11.201910:00Gúgska 4017/121, Nové Zámky

Ďalšie informácie