Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1241/07
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Cimermanová Andrea
Ulica:Francisciho 1044/6
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.11.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Francisciho 1044/6
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Bystrica
Obec:Baláže
Katastrálne územie:Baláže
Číslo listu vlastníctva:60

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
125/1631záhrady
125/2631záhrady
126/1425zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
37126/110rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Rafaj RadoslavBaláže 371/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4267.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4267.00
Výška zábezpeky:2133.50
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK927500000000400299
Najnižšie podanie:4267.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK927500000000400299
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neuvedené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:neuvedené

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.11.201911:00Baláže č. 37

Ďalšie informácie

Záujemcovia o obhliadku nehnuteľnosti nahlásia svoj záujem súdnemu exekútorovi 3 dni vopred.