Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 54/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Šutliak Miroslav
Ulica:M.M.Hodžu 28
PSČ + Obec:03101 Liptovský Mikuláš

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.11.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:M.M.Hodžu 28
PSČ + Obec:03101 Liptovský Mikuláš

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Trnava
Obec:Zeleneč
Katastrálne územie:Zeleneč
Číslo listu vlastníctva:1756, 1927

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1001/1660zast.plocha a nádvoria
1001/1823zast.plocha a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1891001/1610rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Vozárová RenátaHliník 189/41/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:39700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:38450.00
Výška zábezpeky:38450.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:19225.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.11.201909:00Ul.M.M.Hodžu 28, Liptovský Mikuláš

Ďalšie informácie

1.Prezentácia účastníkov obhliadky dražených nehnuteľností sa uskutoční dňa 20.11.2019 od 9,00 hod. do 9,30 hod. na Exekútorskom úrade Lipt. Mikuláš, súdny exekútor JUDr.Miroslav Šutliak, Ul.M.M.Hodžu 28. a/ Prezentácia účastníkov obhliadky sa môže vykonať osobne, písomne poprípade mailom na adresu exekútorského úradu. b/ V prípade, že súdnemu exekútorovi sa nebude prezentovať podľa odst. 1/a nijaký účastník, bude sa mať za to, že nebol záujem o obhliadku nehnuteľností a súdny exekútor v záujme nezvyšovania ďalších trov konania nevycestuje na adresu predmetu exekúcie. Prípadné následky takéhoto konania z titulu možných vád nehnuteľností idú výlučne na zodpovednosť prípadného vydražiteľa. 2.V opačnom prípade teda za splnenia podmienok v zmysle odst.1 /a Obhliadka dražených nehnuteľnosti sa koná dňa 20.11.2019 od 10,30 hod. do 11,30 hod. na mieste dražených nehnuteľností za účasti vykonávateľa dražby. 3.Prezentácia účastníkov dražby dražených nehnuteľností sa uskutoční dňa 21.11.2019 od 09,30 hod. do 10,00 hod. na Exekútorskom úrade Lipt. Mikuláš, súdny exekútor JUDr.Miroslav Šutliak, Ul.M.M.Hodžu 4058/28.